به نظر من توانستیم بازی را تغییر کردیم
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
به نظر من توانستیم بازی را تغییر کردیم

صحبت های سرگی سماک بعد از دیدار مقابل احمد

بازی را بد شروع کردیم. در وضعیت های ساده بسیار اشتباهات داشتیم. در لحظه خوردن گل اشتباه جدی بود. مجبور بودیم چند بار ساختار تیم را تغییر کنیم. توانستیم بازی را تغییر کنیم. بیشتر فرصت ها ایجاد کردیم. یک گل زدیم و فرصت های گلزنی دیگر داشتیم. خوب است که تساوی و یک امتیاز را کسب کردیم. بد است که پیروز نشدیم.

بازگشت به صفحه اصلی