سردار آزمون: احساس فشار میکردیم. حریف وقت کشی میکرد
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
سردار آزمون: احساس فشار میکردیم. حریف وقت کشی میکرد

صحبتهای مهاجم ایرانی بعد از دیدار براربر احمد گروزنی

به نظر من بازی ما خوب نبود. و احمد خوب بازی میکرد.

در آخر بازی درگیری اتفاق افتاد. به چه دلیل؟

ما احساس فشار میکردیم. این بخش فوتبال است. آنها وقت کشی میکردند. این به نفع ما نبود. به این دلیل اتفاق افتاد.

درباره گل مردود شما در شروع دیدار چه فکر میکنید؟ گل صحیح بود؟

این کار من نیست، کار داوران است. کار من بازی کردن فوتبال است و نمیتوانم چیزی بگویم.

حال شما در شروع دیدار وقتی که نزدیک ترک کردن میدان بودید، چه بود؟

حریف مرا زد. ولی فکر میکنم قصدا نبود.بازگشت به صفحه اصلی