برنامه دیدار های دوستانه در آردوی آماده سازی اول
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
برنامه دیدار های دوستانه در آردوی آماده سازی اول

زنیت مقابل دینامو سمرقند، چونبوک، اورال و الفتح بازی خواهد کرد

زنیت در ١١ ژانویه (٢١ دی) از طعتیل بر میگردد و از ١٤ (٢٤ دی) ژانویه آردوی آماده سازی شروع میکند. برنامه مسابقات ما:

 

٢١ ژانویه (١ بهمن)

زنیت – دینامو سمرقند

 

٢٤ ژانویه (٤ بهمن)

زنیت – چونبوک

 

٢٧ ژانویه (٧ بهمن)

زنیت – اورال

 

٢٨ ژانویه (٨ بهمن)

زنیت – الفتح

بازگشت به صفحه اصلی