سماک رئیس است
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
سماک رئیس است

سرمربی زنیت قرارداد جدید برای پنج سال را در گازپروم آرنا پس از دیدار طلای امضاء کرد و در سنپترزبورگ میماند

ادامه مطلب