اسپانسر عمومی


شرکت سهامی عام گازپروم یکی ازبزرگترین شرکتهای انرژی در جهان است. زمینه های اصلی

گازپروم عبارتند از اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، ذخیره سازی، پالایش و فروش هیدروکربنها،

تولید و فروش انرژی الکتریکی و حرارتی.

مأموریت گازپروم تامین حداکثر مؤثر گاز برای مصرف کنندگان در فدراسیون روسیه و اجرای

قراردادهای صادرات بلند مدت در سطح بالایی از قابلیت اطمینان است.

اولین فانوسهای گاز در روسیه در سال ١٨١٩ میلادی در جزیره آپتکارسکی شهر سن

پترزبورگ روشن شدند. تاریخ "گاز بزرگ" در اتحاد شوروی در سال ١٩٤٦ با راه اندازی خط

لوله گاز ساراتوف-مسکو آغاز شد. شرکت گازپروم در سال ١٩٨٩ از تغییر نام وزارت صنعت

گاز شوروی به مؤسسه گاز دولتی گازپروم به عنوان یک شرکت دولتی تأسیس شد. بر اساس این

مؤسسه در سال ١٩٩٣ شرکت سهامی روسیه گازپروم تأسیس شد. در سال ١٩٩٨ شرکت نام خود

به شرکت سهامی عام گازپروم تغییر کرد.

درباره گازپروم در وب سایت شرکت بیشتر بخوانید.