افتخارات

زنیت یکی از پرافتخارترین تیم روسیه است. آبی سفید آسمانی ها در مسابقات داخلی و بین المللی

تعداد زیاد از عناوین و جوایزارزش بالاترین را کسب کرده اند.

جوایز برنده شده توسط تیم و جوایز ویژه ای که توسط بازیکنان دریافت شده موجب افتخار باشگاه

میشوند. جوایز مختلف که توسط سازمانهای فوتبلل و کارشناسان فوتبال و خبرنگاران داده

میشوند، کیفیت بازی کل تیم و بازیکنان بااستعداد ما را ممتاز میکنند.

 

افتخارات زنیت:

عناوین کشوری

 لیگ برتر اتحاد شوروی/لیگ برتر روسیه:

قهرمانی (٥): ١٩٨٤، ٢٠٠٧، ٢٠١٠، ١٢-٢٠١١، ١٥-٢٠١٤

نایب قهرمانی (٣): ٢٠٠٣، ١٣-٢٠١٢، ١٤-٢٠١٣

 

جام حذفی فوتبال اتحاد شوروی/جام حذفی فوتبال روسیه:

قهرمانی (٤): ١٩٤٤، ٩٩-١٩٩٨، ١٠-٢٠٠٩، ١٦-٢٠١٥

نایب قهرمانی (٣): ١٩٣٩، ١٩٨٤، ٠٢-٢٠٠١

 

سوپر جام فوتبال اتحاد شوروی/سوپر جام فوتبال روسیه:

قهرمانی (٥): ١٩٨٥، ٢٠٠٨، ٢٠١١، ٢٠١٥، ٢٠١٦

نایب قهرمانی (٢): ٢٠١٢، ٢٠١٣

 

جام فدراسیون اتحاد جماهیر شوروی/جام لیگ برتر روسیه:

قهرمانی: ٢٠٠٣

نایب قهرمانی: ١٩٨٦

 

جام پیشرفت: ١٩٨٠

 

عناوین بین المللی

جام اینترتوتو:

نایب قهرمانی: ٢٠٠٠

 

جام یوفا/لیگ اروپا:

قهرمانی: ٢٠٠٨

 

سوپر جام اروپا:

قهرمانی: ٢٠٠٨